Algemene voorwaarden

Identiteit

Naam: Lamp en Licht Online B.V., handelend onder de naam "lampenlicht.be"
Vestigingsadres: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland
Telefoonnummer: +32 11 93 10 07
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 67722415
Btw-nummer: BE 0757.505.563

 

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van jouw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

 

Uitvoering overeenkomst

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kun je akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden. We behouden ons het recht voor om op specifieke gebieden onze producten niet te leveren, mocht het transport over zee moeten gaan en daarmee behoorlijke transportkosten met zich meebrengen.

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland
[email protected]
+32 11 93 10 07

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Voor de kosten en het verzenden van een retour ben je zelf verantwoordelijk. Wanneer er sprake is van een beschadigd, defect of verkeerd geleverd product stellen wij vast of er garantie van toepassing is en bepalen wij de wijze van repareren en/of terugzenden. In dat geval komen de verzendkosten voor retour te vervallen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Betaling

Je dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Je hebt de mogelijkheid om minimaal 50% van het bedrag achteraf te betalen. In geval van (gedeeltelijke) betaling na levering dient het (resterende) bedrag binnen 14 dagen na levering betaald te worden. Voldoe je niet aan de betalingsverplichting, dan stellen we je hiervan op de hoogte en heb je nog 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn ben je over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Voor het collecteren van de betalingen wordt gebruikt gemaakt van een geconsolideerd account van FittinQ B.V. (kvk nr. 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert).

 

Garantie en conformiteit

Bij ons heb je recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die je mag verwachten.

 

Klachten

Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die je op grond van het dwingende recht van je woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met je worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.

 

Gebruik van Sprinque Services

Sprinque B.V. is de technologie partner die lampenlicht in staat stelt om u toegang te bieden tot de betaalmogelijkheid Pay By Invoice. Als u door lampenlicht wordt goedgekeurd om de Pay By Invoice betaalmogelijkheid te gebruiken, zal deze optie beschikbaar zijn voor u tijdens het afrekenen. Als u ervoor kiest om de Pay By Invoice betaalmogelijkheid te gebruiken tijdens het afrekenen, gaat u akkoord met het volgende met Sprinque B.V. en Sprinque Finance B.V., die voor dit doel vertegenwoordigd worden door lampenlicht, ongeacht of uw verzoek wordt goedgekeurd door Sprinque B.V.:

 

1. Sprinque B.V. noch Sprinque Finance B.V. hebben een contractuele relatie met u, behalve zoals hieronder beschreven.

 

2. Sprinque B.V. en Sprinque Finance B.V. zijn niet verantwoordelijk voor goederen en/of diensten die u bij lampenlicht koopt en zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u oploopt onder, in verband met of als gevolg van een dergelijke aankoop.

 

3. Als uw verzoek om de Pay By Invoice betaalmogelijkheid te gebruiken wordt goedgekeurd door Sprinque B.V., wordt u hierbij alvast op de hoogte gesteld dat lampenlicht haar vordering voor betaling van het bijbehorende factuurbedrag en indien van toepassing de vergoeding (samen met alle bijkomende rechten die daarbij horen) vooraf heeft overgedragen aan Sprinque B.V., die deze vordering(en) (en bijbehorende rechten) op hun beurt alvast heeft overgedragen aan Sprinque Finance B.V. Als gevolg van deze overdrachten kunt u uw betalingsverplichtingen onder dergelijke vorderingen (en bijbehorende rechten) alleen nakomen volgens de betalingsinstructies die zijn verstrekt door of namens Sprinque Finance B.V.

 

4. Sprinque Finance B.V. of een serviceprovider namens haar stuurt u herinneringen op de overeengekomen momenten om ervoor te zorgen dat uw betalingen op tijd worden gedaan. Als u nalatig bent in de betaling van enig bedrag verschuldigd onder of met betrekking tot de overgedragen vordering(en) en bijbehorende rechten, kan Sprinque Finance B.V. naar eigen goeddunken verdere herinneringen sturen en/of de overgedragen vordering(en) en bijbehorende rechten overdragen aan een incassobureau of een andere derde partij.