Voorwaarden Fotoactie

 

 1. De deelnemer geeft het recht voor het gebruik van de ingezonden foto(s) aan lampenlicht. De ingezonden foto's worden eigendom van lampenlicht en deze is vrij deze naar eigen goeddunken te bewerken en te gebruiken voor door lampenlicht te bepalen doeleinden.

   

 2. De ingezonden foto's mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die een foto plaatst, dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de foto te zien zijn c.q. van rechthebbenden ten aanzien van woningen die op de foto te zien zijn. Lampenlicht gaat ervan uit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder inbegrepen de auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdrage. De deelnemer vrijwaart lampenlicht voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

   

 3. Wanneer lampenlicht binnen een jaar gebruikt maakt van de foto, wordt de deelnemer hierover per mail in kennis gesteld en wordt €50,- teruggestort op de door de deelnemer aangegeven rekening.

   

 4. Lampenlicht zal €50,- toekennen per foto die door lampenlicht binnen een jaar gebruikt zal worden.

   

 5. Deelname aan de actie is onbeperkt, je kunt dus meerdere keren mee doen.

   

 6. Lampenlicht heeft het recht om bij (herhaaldelijk) misbruik deelnemers uit te sluiten van deelname.